Binance dex api python, binance dex trading volume